herb Tarnobrzega

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W TARNOBRZEGU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tarnobrzeg 2011 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, ul. Kurasia 7 określa jego strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań.
 2. Ilekroć w przepisach niniejszego regulaminu jest mowa o:
 • Domu – rozumie się przez to Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu,
 • Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu,
 • MOPR – rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
 • PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Mieszkańcu – rozumie się przez to mieszkańca Domu,
 • Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Domu,
 • Statut – rozumie się przez to Statut Domu Pomocy Społecznej jako załącznik do Uchwały Nr LV/648/2006 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 27 lipca 2006 r.

 

§ 2

Dom działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późn. zm),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm),
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm ),
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm),
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości j (j.t.Dz.U. z 2009 r.152 poz.1223 z późn. zm),
 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
 • przepisów wykonawczych do wymienionych w pkt 1-7 ustaw,
 • postanowień niniejszego Regulaminu,
 • postanowień Statutu Domu Pomocy Społecznej.

 

Rozdział II
Zadania Domu

§ 3

 1. Dom o 60 miejscach przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.
 2. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług , zgodnie ze standardami w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców domu .
 3. Dom świadczy usługi :
 • w zakresie potrzeb bytowych
 • opiekuńcze
 • wspomagające.

§ 4

Wykonując swoje zadania Dom współpracuje z:

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu , z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Pomocy Społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby,
 • Parafią,
 • Kuratorami sądowymi,
 • Organizacjami pozarządowymi zajmującymi się statutowo pomocą osobom chorym, starszym.

W zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:

 1. Świadczenie pracy socjalnej.
 2. Organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii.
 3. Możliwość korzystania przez mieszkańców domu z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy.
 4. Organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych.
 5. Możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wy znaniem mieszkańca domu.
 6. Regularny kontakt z Dyrektorem Domu.
 7. Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.
 8. Stały kontakt z psychologiem.

 

Rozdział III
Zakres obowiązków i uprawnień kadry kierowniczej.

§ 6

Domem kieruje Dyrektor przy pomocy głównego księgowego i administratora.

 

§ 7

 1. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Tarnobrzeg.
 2. Głównego księgowego i administratora zatrudnia i zwalnia dyrektor.
 3. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg .

§ 8

Szczegółowe zadania oraz prawa i obowiązki Dyrektora określa Prezydent Miasta Tarnobrzeg.

§ 9

Szczegółowe zadania, prawa i obowiązki głównego księgowego i administratora określa Dyrektor Domu.

§ 10

Dyrektora podczas nieobecności zastępuje upoważniony pracownik.

§ 11

Dyrektor Domu podpisuje:

 • zarządzenia własne,
 • regulaminy,
 • sprawy z zakresu polityki kadrowej Domu, wnioskowanie i przyznawanie nagród,
 • odpowiedzi na skargi i wnioski,
 • okresowe analizy, oceny i informacje dotyczące wykonywania zadań finansowych,
 • plany szkolenia wewnętrznego pracowników Domu oraz inne dokumenty mające wpływ na funkcjonowanie Domu.

§ 12

Dyrektor odpowiada w szczególności za:

 1. realizację zadań Domu,
 2. opracowywanie strategii działań,
 3. planowanie realizacji zadań, z uwzględnieniem posiadanych środków,
 4. inicjowanie działań zmierzających do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług,
 5. prowadzenie polityki zatrudnienia oraz szkolenia personelu,
 6. współpracę z innymi jednostkami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym,
 7. organizację pracy i motywowanie podległych sobie pracowników,
 8. nadzór nad pracą komórek organizacyjnych,
 9. koordynowanie działań, wynikających z aktualnych potrzeb,
 10. dbałość o wyznaczanie przez sąd opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych,
 11. utrzymywanie kontaktu z sądem oraz z opiekunami prawnymi mieszkańców,
 12. zapewnienie warunków do godnego umierania i sprawiania zmarłemu mieszkańcowi Domu pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego i miejscowymi zwyczajami.

§ 13

Dyrektor może upoważnić kierujących poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz pracowników Domu do wykonywania w jego imieniu zadań zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora.

 

Rozdział IV
Organizacja pracy Domu

§14

 1. Dom świadczy swoje usługi pracując przez cały rok, przez wszystkie dni tygodnia 24 godz. na dobę.
 2. Dom opracowuje i realizuje indywidualne plany wsparcia mieszkańców z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.
 3. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i organizację pracy domu.
 4. Dom powołuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy, składający się z pracowników domu którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.

§ 15

 1. Komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne wykonują zadania określone w regulaminie organizacyjnym oraz zadania zlecone przez Dyrektora DPS.
 2. Komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne obowiązuje zasada współdziałania przy wykonywaniu zadań.Kierujący komórkami organizacyjnymi Domu są odpowiedzialni za:
 3. właściwą organizację pracy podległych komórek organizacyjnych oraz realizację zadań komórki,
 4. sporządzanie i przekazywanie zakresów czynności podległych pracowników do akceptacji przez Dyrektora,
 5. realizację wydatków dotyczących zadań z zakresu działania komórki,
 6. przestrzeganie przepisów wewnętrznych i zewnętrznych.

§ 16

 1. Kierujący komórką organizacyjną Domu:
 • prowadzą niezbędną dokumentację, obowiązującą w komórce,
 • inicjują szkolenia podległych pracowników,
 • sprawują nadzór nad pracą pracowników oraz majątkiem przekazanym do użytkowania podległej komórce organizacyjnej,
 • zlecają pracownikom zadania i udzielają wytycznych z zakresu pracy,
 • kontrolują terminowość i prawidłowość załatwianych spraw,
 • czuwają nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy.

§ 17

 1. Pracownicy Domu są odpowiedzialni za:
 • rzeczowe i terminowe wykonanie postanowień obowiązujących zarządzeń, instrukcji oraz innych poleceń, dotyczących działalności Domu,
 • dyscyplinę pracy i należyte wykorzystanie czasu pracy,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • dbałość o powierzone wyposażenie i sprzęt,
 • wykonywanie poleceń przełożonego w sprawach nieuregulowanych zakresem obowiązków,
 • należyte ewidencjonowanie i przekazywanie akt sprawy, zbiorów zarządzeń do archiwum itp. zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

§ 18

 1. Działalność Domu może być uzupełniona pracą wolontariuszy , której celem jest

w szczególności :

 • rozszerzenie zakresu opieki nad mieszkańcem w Domu,
 • wsparcie pracy pracowników pierwszego kontaktu

 

 1. Wolontariusz wykonuje pracę pod nadzorem Dyrektora lub pracownika wyznaczonego przez niego.
 2. Dyrektor Domu zawiera z wolontariuszem umowę.
 3. Wolontariuszem w Domu może być osoba:
  • pełnoletnia,
  • poinformowana przez Dyrektora o specyfice pracy i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących mieszkańców znajdujących się w Domu,
  • ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy,
  • która nie była karana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  • która ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Na prośbę wolontariusza Dyrektor wydaje mu pisemną opinię o wykonywanej pracy.
 5. Dyrektor może w każdej chwili zrezygnować ze świadczeń wolontariuszy.

 

Rozdział V
Struktura organizacyjna Domu.

§ 19

 1. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • Księgowość,
 • Dział Administracyjno – Gospodarczy,
 • Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny.
 1. Graficzny schemat organizacyjny Domu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Prawa i obowiązki mieszkańców Domu określa Statut Domu Pomocy Społecznej i Regulamin Mieszkańców, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu.

 

Rozdział VI
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Domu.

§ 20

KSIĘGOWOŚĆ

 1. Księgowością kieruj e Główny Księgowy.
 2. Do zadań komórki należy:
 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • kontrola, księgowanie oraz przechowywanie dokumentów w sposób zapewniający:
 • właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 • ochronę mienia społecznego będącego w posiadaniu jednostki oraz rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
 • prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o ustawę o finansach publicznych:
 • dyspozycja środkami pieniężnymi,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
 • nadzorowanie zgodności realizacji zakupów z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • analiza wykorzystania środków z dotacji,
 • współpraca za Skarbnikiem Miasta i MOPR,
 • sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie bilansu: rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki.

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

 1. Działem Administracyjno – Gospodarczym kieruje Starszy Administrator.
 2. Do zadań komórki należy:
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • organizowanie szkolenia zawodowego dla komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji i zbioru zarządzeń, instrukcji, okólników i innych aktów normatywnych dotyczących całokształtu zagadnień oraz informowanie o nowych przepisach i zmianach we wszystkich komórkach,
 • nadzór nad zabezpieczeniem tajemnicy służbowej,
 • prowadzenie spraw z zakresu BHP,
 • archiwizowanie akt przekazywanych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego,
 • kontrola przestrzegania obowiązków pracowniczych,
 • utrzymanie czystości oraz estetycznego wyglądu pomieszczeń biurowych, budynku i jego otoczenia
 • wydawanie oraz ewidencjonowanie kart drogowych,
 • planowanie remontów i inwestycji, wykonywanie drobnych remontów w pokojach i domu,
 • dokonywanie cyklicznych przeglądów stanu technicznego,
 • zapewnienie dostaw żywności, magazynowanie i przechowywanie żywności oraz rozliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie posiłków dla mieszkańców Domu i pracowników zgodnie z ustalonym jadłospisem według obowiązujących zaleceń dietetycznych  z uwzględnieniem diet leczniczych,
 • opracowanie dekadowych zestawów żywnościowych dla mieszkańców z uwzględnieniem zalecanych norm i zaleceń lekarza w zakresie obowiązującej diety, sporządzanie dziennego zapotrzebowania żywnościowego,
 • czuwanie nad jakością surowców i przygotowanych posiłków,
 • sporządzanie dokumentacji dla Terenowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie kuchni, przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie pralni,
 • podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie mienia znajdującego się w Domu,
 • współpraca i realizacja zaleceń urzędów i instytucji nadzoru budowlanego, Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Urzędu Dozoru Technicznego itp.,
 • organizacja postępowań o zamówienia publiczne, prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

DZIAŁ OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNY

 1. Koordynatorem działu opiekuńczo- terapeutycznego jest Starsza Pielęgniarka.
 2. Do zadań działu należy:
 • zaspokojenie potrzeb psychofizycznych i społecznych mieszkańców zgodnie ze standardem usług świadczonych przez Dom,
 • stworzenie warunków do samodzielności uwzględniając stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców,
 • ustalenie wraz z mieszkańcem indywidualnego planu wspierania i jego realizacja,
 • zapewnienie mieszkańcom usług w zakresie potrzeb bytowych,
 • udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • otaczanie przez pracowników działu szczególną troską podopiecznych u których wystąpiły zaburzenia procesów poznawczych i fizjologicznych,
 • stworzenie atmosfery życzliwości i serdeczności szczególnie w stosunku do nowoprzyjętych mieszkańców,
 • zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez właściwą organizację pracy Domu, ustalenie harmonogramu usług oraz pełnej informacji na ich temat,
 • zapewnienie mieszkańcom pełnej, fachowej opieki z uwzględnieniem różnorodnych form i metod terapii i zabiegów leczniczych, pomocy socjalnej, terapii zajęciowej,
 • prowadzenie profilaktyki chorób i promocji zdrowia poprzez doradztwo w sprawach higieny pielęgnacji, żywienia oraz konieczności przestrzegania zasad ochrony zdrowia, wykonywanie badań profilaktycznych dbanie o wysoką jakość sanitarną i utrzymanie czystości w pomieszczeniach Domu,
 • stworzenie warunków do rozwoju osobistego mieszkańców i realizacji zainteresowań,
 • wspomaganie podopiecznego w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
 • umożliwianie mieszkańcom kontynuowania praktyk religijnych, zgodnie z ich wyznaniem, uwzględnianie w podejmowanych działaniach ich odrębności wynikających z potrzeb religijnych, tradycji, zwyczajów, a w szczególności nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodziną,
 • inicjowanie i organizowanie czynnego życia mieszkańców z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, poprzez preferowanie form czynnego wypoczynku,
 • umożliwianie udziału w warsztatach terapii zajęciowej, tworzenie kół zainteresowań, itp.,
 • organizowanie świąt, uroczystości, okazjonalnych imprez stosownie do możliwości Domu i jej mieszkańców,
 • rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych,
 • zapewnienie własnej przestrzeni życiowej mieszkańca oraz przestrzeganie praw mieszkańca, a w szczególności prawa do zachowania godności osobistej, wyboru i zachowania odrębności,
 • współpraca z wolontariuszami Domu,
 • załatwianie spraw związanych z pochówkiem zmarłego podopiecznego, odwiedzanie grobów zmarłych mieszkańców Domu,
 • prowadzenie dokumentacji mieszkańców.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora DPS.

§ 22

Traci moc regulamin organizacyjny z dnia 27-12- 2006 r.

Prezydent Miasta – Norbert Mastalerz