200px-pol_tarnobrzeg_coa-svg

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w TARNOBRZEGU

STATUT

 2006 r.

UCHWAŁA Nr LV/648/2006
Rady Miasta Tarnobrzeg
z dnia 27 Lipca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu .

Na podstawie art.18 ust. 2 piet 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedli. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, na podstawie art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ./Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. z późn. zm./

Rada Miasta Tarnobrzeg uchwala co następuje :

§ 1

Nadaje się statut Domowi Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 , stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg i Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu .

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXII 12121 2000 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci a

Przewodniczący Rady  –  Tadeusz Zych

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 248 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319/ nałożyła obowiązek nadania statutu jednostkom budżetowym samorządu terytorialnego.
Dom Pomocy Społecznej posiadał Statut nadany Uchwałą Nr XXII/272/2000. W celu dostosowania treści Statutu do aktualnie obowiązujących przepisów o finansach publicznych uzasadnionym jest uchwalenie utraty mocy obowiązującego dotychczas Statutu i nadanie Statutu Domowi Pomocy Społecznej o nowej treści jak w projekcie niniejszej Uchwał.

Zastępca Prezydenta Miasta – Wiktor Stasiak

***

Załącznik do Uchwały
Rady MIasta Tarnobrzeg
Nr LV/648/2006
z dnia 27 lipca 2006 r.

STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w TARNOBRZEGU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

     1. Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie :

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, Poz.593 z 2004 z późn. zm./
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005r. Nr. 249 poz. 2104 z późń. zm. /
 • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 200 lr. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym / tekst jedn. Dz. U. z 200lr. Nr. 142 poz. 1592 z późn. zm./
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.paździemika 2005r. w prawie domów pomocy społecznej /Dz.U. z 2005r. Nr 217 poz. 1837/
 • niniejszego statutu.

§ 2

 1. Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu zwany dalej Domem” jest jednostką budżetową wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Siedzibą Domu jest Tarnobrzeg ul. Kurasia 7.
  Dom używa pieczątki o treści: Dom Pomocy Społecznej, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kurasia 7.

 

Rozdział II
Przedmiot działania

§ 3

 1. Dom jest placówką stacjonarną tj. stałego pobytu zapewniającą całodobową opiekę.
 2. Dom posiada 60 miejsc przeznaczonych dla osób przewlekłe somatycznie chorych.
 3. W Domu przebywają osoby kierowane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta lub decyzji Dyrektora MOPR działającego z upoważniania Prezydenta.
 4. Przedmiotem podstawowej działalności Domu jest świadczenie osobom dorosłym, przewlekle somatycznie chorym , wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb .
 5. Organizacja i zasady działania Domu uwzględniają stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.
 6. W Domu działają zespoły opiekuńczo – terapeutyczne składające się z pracowników Domu, do których należy opracowanie indywidualnego planu opieki mieszkańca oraz jego realizacja . Plan ten powinien być uzgodniony , jeżeli jest to możliwe z mieszkańcem .
 7. Działania wynikające z indywidualnego planu opieki koordynuje pracownik Domu zwany pracownikiem pierwszego kontaktu , wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca .

 

§ 4

 1. Dom świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem określonym przez ustawodawcę oraz z możliwościami finansowymi, a w szczególności

– w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

 •    miejsce zamieszkania,
 •    wyżywienie,
 •    utrzymanie czystości,
 •    odzież i obuwie w razie potrzeby.

– opiekuńcze, polegające na:

 •    udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, b/ podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 •    udzieleniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych .

– wspomagające polegające na:

 •    umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej,
 •    umożliwianiu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
 •    zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 •    wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,
 •    stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną.
 1. Dom świadczy również usługi w zakresie potrzeb zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów.

 

Rozdział III
Prawa i obowiązki mieszkańca

§ 5

Mieszkaniec Domu ma prawo do:

 1. korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom ,
 2. uzyskania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,
 3. zgłaszania skarg i wniosków do dyrektora,
 4. godnego traktowania,
 5. przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych.

§ 6

Obowiązkiem mieszkańca jest:

 1. dbałość na miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,
 2. przestrzeganie regulaminu Domu oraz innych zarządzeń porządkowych,
 3. współdziałanie w miarę możliwości z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,
 4. dbałość o estetykę domu i pokoju mieszkalnego,
 5. ponoszenie opłat za pobyt w Domu według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej,
 6. przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego.

§ 7

Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

 

Rozdział IV
Organizacja Domu

§ 8

 1. Domem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy jednostki oraz osiągane przez tę jednostkę wyniki.
 3. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Tarnobrzeg.
 4. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
 5. Dyrektor Domu jest upoważniony do reprezentowania Domu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi , jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania Domu oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa .
 6. W razie nieobecności dyrektora Domem kieruje osoba wyznaczana przez dyrektora Domu.

 

§ 9

 1. Szczegółowy zakres organizacji Domu , w tym strukturę organizacyjną określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg.
 2. Regulamin, o którym mowa w pkt.l określa również zadania dla poszczególnych stanowisk pracy w Domu .

 

Rozdział V
Działalność Domu

§ 10

 1. Dom jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy .
 • Podstawa działania Domu jest roczny plan finansowy,
 • Dom realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu gminy.
 1. Środki, o których mowa w ust. 3 przekazywane są na rachunek bankowy Domu i mogą być wykorzystane do wysokości planu finansowego.
 2. Dom prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 11

Zmiana Statutu odbywa się w trybie jego nadania.

 

Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzeg
Jurand Lubas