Jak zostać mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu?
Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, działa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 października 2009r. (S.I-SO13-8/09) zezwalającej na prowadzenie placówki na czas nieokreślony.
Aby zostać mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, konieczne jest otrzymanie decyzji o umieszczeniu w Domu, wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. W tym celu należy spełnić następujące warunki;

  1. złożyć pisemne podanie do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, lub miejsce pobytu kandydata w dniu składania podania. Podanie może złożyć także inna osoba fizyczna lub prawna a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub sam Ośrodek Pomocy Społecznej;
   do podania należy dołączyć:

   • decyzję ustalającą wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS
   • pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu

 

 1. odbyć rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się – w dniu jej kierowania, w szczególności stanowiący pisemnie o braku możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę i gminę

Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej skierowania do DPS.
Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97

Więcej informacji:
tel. 15 821-32-54
wew.24 Dyrektor
wew.26 Księgowość
wew.25 Pracownik socjalny
wew.15 FAX
e-mail: dpstbg@wp.pl