KLAUZULA INFORMACYJNA dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu (zwanym dalej DPS)

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPS reprezentowany przez Dyrektora DPS.
2.Inspektorem ochrony danych w DPS jest Monika Kopeć, kontakt: dpstbg@wp.pl, tel. (15) 821-32-54 wew. 19.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985, z 2018 r. poz. 650, 700.), ustaw nakładających inne zadania, obowiązki i prawa, przepisów wykonawczych do tych ustaw.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz podmioty na podstawie przepisów prawa (np. udzielanie pomocy medycznej).
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej DPS oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt DPS.
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania decyzji o umieszczeniu w DPS i/lub wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Powyższa informacja stanowi wypełnienie przez Administratora danych  osobowych Domu Pomocy Społecznej obowiązku informacyjnego wobec mieszkańców DPS.